Save the Raptors

Новини

При мониторинг на БДЗП са открити три загинали царски орли
13.03.2017

Състоянието на телата на загиналите птици не позволява да се определи със сигурност причината за смъртта им, но се предполага, че тя се дължи на токов удар при опит да кацнат върху стълбовете на електроразпределителната мрежа.

Два от мъртвите царски орли са открити в района на защитена зона „Каменски баир“. Единият от тях е възрастен, другият - в четвърто преходно оперение. Третата птица, също в преходно оперение, е намерена в района на една от гнездящите двойки царски орли по долината на р. Тунджа. Две от птиците бяха открити през септември и ноември 2016 г., а третата - на 23 февруари 2017 г. от екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), осъществяващи специализирано проучване, целящо да се определят най-рисковите електропроводи в районите, които са от критична важност за опазването на царския орел в България.
 

Резултатите от проучванията и сателитното проследяване на царските орли от България показват, че до  80% от младите и значителен процент от възрастните птици загиват от токови удари.
 

С цел опазване популацията на световно застрашения царски орел и намаляване на смъртните случаи, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа,  “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД в партньорство с БДЗП реализира проекта „Живот за царския орел“, съфинансиран от програма LIFE + на Европейския съюз.
 

До момента по проекта са обезопасени 476 рискови електрически стълба на територията на Община Сливен, а 15 км въздушен електропровод с „голи“ проводници в района на Харманли е заменен с т. нар. ПАС система с изцяло изолирани проводници. Най-мащабната дейност на проекта включва пълното премахване на надземните електропроводи в едни от най-важните за царския орел райони в Натура 2000 зона „Сакар“ и замяната им с подземен кабел. През 2016г. на територията на община Тополовград са положени 43 км подземни кабелни линии и предстои премахването на въздушните електропроводи, с което изцяло ще бъде елиминирана опасността за птиците.
 

Дейностите по обезопасяване на електроразпределителната мрежа продължават и през 2017г. с подмяната на 30 км конвенционални въздушни линии в общините Елхово и Тополовград с напълно изолирани (ПАС система), както и с монтиране на защитни изолации по стълбове в  Сливенско.

При мониторинг на БДЗП са открити три загинали царски орли