Save the Raptors

Новини

Проучване на бозайниците, влечугите и земноводните в териториите на LIFE проекта „Земя за царския орел“
31.07.2016

Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на бозайниците, влечугите и земноводните, които се срещат в териториите на проекта. Проучванията върху бозайниците са проведени в 25 пробни площадки. Установено е присъствието на 22 вида бозайници, като едни от най-често срещаните са: къртица, таралеж, малка и голяма белозъбка, сляпо куче, заек, полевки и язовец. Регистриран е и защитеният и включен в Червената книга вид – европейски лалугер, но в изключително ниска численост и рядкост - едва в пет от пробните площадки.

В рамките на проучването на земноводните и влечугите са посетени всички пробни площи, като са събрани общо 927 локации. Наблюдавани са 7 вида земноводни и 16 вида влечуги. Най-често срещаните видове са ивичест, зелен и кримски гущер и др. Наред с често срещаните са установени и редки видове като: каспийската блатна костенурка, пясъчна (турска) боа, пъстър смок и червейница. Значителна част от установените видове са с висок природозащитен статус, като една част попадат в Червената книга на България, като жълтокоремника, каспийската блатна костенурка, шипобедрената и шипоопашатата сухоземни костенурки, пясъчна (турска) боа и пъстрия смок.

В рамките на теренните проучвания бе установено, че най-опасният метод за управление на пасищата е механичният (използване на шредери). В резултат на това бяха намерени убити сухоземни костенурки, жълтокоремник, таралежи.

Предстои обработка на събраната информация и детайлен анализ.

Проучване на бозайниците, влечугите и земноводните в териториите на LIFE проекта „Земя за царския орел“
Снимка: Шипобедрена сухоземна костенурка, © Георги Попгеоргиев