Save the Raptors

Новини

EVN България Електроразпределение проведе обучителен семинар за обезопасяване на ел. мрежата
12.06.2014

На 11 юни 2014 г. (сряда) в гр. Стара Загора EVN България Електроразпределение проведе
обучителен семинар по проект „Живот за царския орел” (Life for safe grid), финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия.  Събитието „Обучителен семинар за представяне на средства и методи за обезопасяване на електроразпределителната мрежа“ имаше за цел да запознае участниците с практическите дейности по проекта за опазване популацията на застрашения вид – царски орел (Aquila heliaca) и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа.

Семинарът се проведе на експертно-техническо ниво в присъствието на специалисти от EVN България Електроразпределение, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), “Зелени Балкани“, Министерство на околната среда  и водите (МОСВ), дирекции на РИОСВ, природни и национални паркове и др. В рамките на презентационна част беше представена  информация за опита на БДЗП и дейността на EVN България Електроразпределение за изолиране на стълбове, монтиране на предпазни изолации, дивертори, платформи за птици и др. Експерти на дружеството представиха използваните средства и технологии за предпазване на птиците и за обезопасяване на елементи от техническата инфраструктура. От страна на МОСВ беше направена презентация за актуалните нормативни и технически изисквания в тази област. БДЗП представи и опитът по опазването на птиците в Унгария, което беше силно оценено от всички участници.

Практическата част на семинара включваше посещение на новия учебен полигон на EVN България Електроразпределение в Стара Загора, където беше извършена практическа демонстрация по обезопасяване на стълбове от мрежата. Участниците се запознаха и с технически въведения, използвани от дружеството за обезопасяване на мрежата и опазване живота на птиците – вкопаване на въздушни електропроводи в земята, използване на специални стълбове, монтиране на платформи за гнездене на щъркели и др.

В рамките на проекта ЕVN България Електроразпределение ще изпълни следните мерки:
• Кабелиране (вкарване под земята) на електропроводи с обща дължина 45 км на територията на общините Елхово и Тополовград
• изграждане на ПАС система на територията на община Харманли с обща дължина 15 км. ПАС системата представлява поставяне на изолирани кабели по цялата дължина на електропровода
• поставяне на защитни изолации за защита на птици при общо 2740 стълба от мрежата

Общата стойност на проекта е близо 4 млн. евро, като дейностите ще се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. до 2018 г.

Проектът „Живот за царския орел” (Life for safe grid), беше одобрен от Европейската комисия през месец юли 2013 г. с бенефициент EVN България Електроразпределение. С това дружеството стана първата инфраструктурна компания в страната, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+ на ЕК. Местообитанието на царския орел се намира на лицензионната територия на EVN България Електроразпределение в Югоизточна България, в района на Странджа и Сакар. Проектът, който беше официално представен и стартиран през септември 2013 г., е разработен в партньорство с Българско дружество за защита на птиците като целта е да се намали смъртността при царския орел, причинявана от сблъсък с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“. Царският орел е защитен вид включен в Червената книга и в списъка на застрашените видове на международния съюз за защита на природата и природните ресурси.
 

EVN България Електроразпределение проведе обучителен семинар за обезопасяване на ел. мрежата
инж. Радостин Стамов от EVN България Електроразпределение (EVN EP) представя пред участниците в семинара дейностите на дружеството и използваните технологии по обезопасяване на стълбове от мрежата, сн. EVN