Save the Raptors

Новини

Първото гнездо на морски орел открито в Сакар планина
15.05.2014

Първото гнездо на морски орел (Haliaeetus albicilla) в Сакар планина бе установено от екип на БДЗП. Двойката е загнездила в изкуствено гнездо, поставено в рамките на проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”.

През 2013 г. гнездото бе заето от двойка белоопашати мишелови (Buteo rufinus). Новосформираната двойка морски орли е прогонила мишеловите и успешно се размножава. Бе установено, че орлите имат едно малко в пухово оперение. Интерес представлява фактът, че в близост липсват големи водоеми, а са налице мрежа от микроязовири, които очевидно са достатъчни на орлите да се изхранват.  

С новооткритата двойка броят на установените сигурно гнездящи морски орли във вътрешността на страната достигна 8. Съществуват още двойки морски орли във вътрешността на страната, гнездата на които не са открити. 

 

За повече информация:

д-р Димитър Демерджиев,

отговорник по опазването на хищните птици

GSM: 0878599376, dimitar.demerdzhiev@bspb.org

Първото гнездо на морски орел открито в Сакар планина
Гнездото на морски орел в Сакар, автор: Димитър Демерджиев