Save the Raptors

Новини

Още едно изкуствено гнездо заето от царски орел
15.05.2014

Ново гнездо на световно застрашеният царски орел (Aquila heliaca) бе установено по долината на р. Тунджа. Новосформираната двойка е от птици в преходно оперение.

Орлите са заели изкуствено гнездо, поставено от експерти на БДЗП в рамките на проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол и в ключовите от тях места от мрежата Натура 2000 в България”. Гнездото е поставено през 2011 г.

С новооткритата двойка царските орли, заели територия през 2014 г., стават 26 двойки, което е максимумът наблюдавани двойки за година.

 

За повече информация:

д-р Димитър Демерджиев,

отговорник по опазването на хищните птици

GSM: 0878599376, dimitar.demerdzhiev@bspb.org

Още едно изкуствено гнездо заето от царски орел