Новини

Още едно изкуствено гнездо заето от царски орел
15.05.2014

Ново гнездо на световно застрашеният царски орел (Aquila heliaca) бе установено по долината на р. Тунджа. Новосформираната двойка е от птици в преходно оперение.

Орлите са заели изкуствено гнездо, поставено от експерти на БДЗП в рамките на проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол и в ключовите от тях места от мрежата Натура 2000 в България”. Гнездото е поставено през 2011 г.

С новооткритата двойка царските орли, заели територия през 2014 г., стават 26 двойки, което е максимумът наблюдавани двойки за година.

 

За повече информация:

д-р Димитър Демерджиев,

отговорник по опазването на хищните птици

GSM: 0878599376, dimitar.demerdzhiev@bspb.org

Още едно изкуствено гнездо заето от царски орел