Новини

Новo гнездо на царски орел откритo в България
03.01.2014

На 19 декември 2013 г. бе открито ново гнездо на царски орли в Натура 2000 зона „Западна Странджа”. Експертите на БДЗП установиха, че птиците вероятно са гнездили там през 2013 г., макар да не става ясно дали са отгледали малки. Двойката е новосформирана, което личи от преходно оперение на птиците. Тя е заела гнездовата територия и е построила гнездото през изминалия размножителният сезон, тъй като същата територия бе обстойно изследвана през 2012 г.  и тогава нямаше обитавано гнездо.

С новооткритата двойка царските орли в България стават 25, което е максимумът двойки, отбелязвани в новата орнитологична история на страната. БДЗП работи за опазването на царския орел вече повече от 20 години. През последните 5 години дружеството осъществи най-мащабния проект за опазване на вида, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз – „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”. В рамките на проекта в резултат на дейности като обезопасяване на опасните електрически стълбове, охрана на застрашените гнезда, изкуствено подхранване и други, бе отбелязан ръст от 20% на популацията на царския орел.

Новo гнездо на царски орел откритo в България
Новото гнездо в Западна Странджа, сн. Димитър Демерджиев