Новини

55 фермера се включиха в срещите за представяне на Ръководството за устойчиво управление на пасища
17.05.2017 г.

55 фермера се включиха в информационни срещи, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Ямбол, Болярово, Средец, Сливен и Елхово. Целта на срещите бе да се представи новото „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“, както и да се даде разяснение относно мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ за тази година. В срещите участваха и експерти от отдел „Теренни проверки“ към ТИ на ДФ „Земеделие“ -  София, експерти от ОДЗ-Ямбол и Сливен, общински служби по „Земеделие“ Болярово и Елхово, експерти от отдел „ПСМ“ на ОРА-Ямбол и ОРА – Сливен и експерти от община Средец.
 

Ръководството е създадено от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, в рамките на LIFE проекта „Земя ...

Ново ръководство в помощ на фермерите представя Българското дружество за защита на птиците ( ...
Нови партньори в седем от известните 28 двойки царски орли в страната установиха орнитолози от Българското дружество ...
20 фермери се включиха в информационни срещи на 11 и 12 април, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Свиленград и ...
По време на зимното подхранване на хищни птици на трите площадки на БДЗП в Натура 2000 зона „Сакар“ фотокапаните разкриха интересни ...